Οι Στόχοι μας

Ο στόχος της ένωσης ProMosaik είναι η διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία εστιάζει στο διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των διαφόρων λαών, φυλών, πολιτισμών, γλωσσών και θρησκειών.

Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας μέσω της σύνταξης ειδήσεων, λογοτεχνικών κριτικών και μεταφράσεων βιβλίων καθώς και μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Η ένωση ProMosaik δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

α) Σύνταξη ειδήσεων που αφορούν σημαντικά θέματα στους ακόλουθους τομείς θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.promosaik.com:

news1 Πολιτισμός   Γλώσσες
Θρησκείες   Πολιτική
Εκπαίδευση για την ειρήνη   Αναπτυξιακή βοήθεια
Διαπολιτισμικός διάλογος   Παιδαγωγική
Θέματα επικαιρότητας   Λογοτεχνία
Ανθρώπινα δικαιώματα   Ψυχολογία
Δικαιώματα γυναικών και φεμινισμός   Ρατσισμός και ξενοφοβία
Παιδιά σε όλο τον κόσμο   Ιστορία
Κοινωνικές επιστήμες   Καλές τέχνες και μουσική

β) Σύνταξη λογοτεχνικών κριτικών σχετικά με άρθρα, βιβλία, ταινίες και συνέδρια για τα παρακάτω κεντρικά θέματα, τα οποία έπειτα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.promosaik.com:

news1 Πολιτισμός   Γλώσσες
Θρησκείες   Πολιτική
Εκπαίδευση για την ειρήνη   Αναπτυξιακή βοήθεια
Διαπολιτισμικός διάλογος   Παιδαγωγική
Θέματα επικαιρότητας   Λογοτεχνία
Ανθρώπινα δικαιώματα   Ψυχολογία
Δικαιώματα γυναικών και φεμινισμός   Ρατσισμός και ξενοφοβία
Παιδιά σε όλο τον κόσμο   Ιστορία
Κοινωνικές επιστήμες   Καλές τέχνες και μουσική

γ) Μετάφραση βιβλίων, άρθρων και ταινιών σχετικά με τα ακόλουθα κεντρικά θέματα προκειμένου αυτά τα θέματα να καταστούν γνωστά στη Γερμανία και στο εξωτερικό:

news1 Πολιτισμός   Γλώσσες
Θρησκείες   Πολιτική
Εκπαίδευση για την ειρήνη   Αναπτυξιακή βοήθεια
Διαπολιτισμικός διάλογος   Παιδαγωγική
Θέματα επικαιρότητας   Λογοτεχνία
Ανθρώπινα δικαιώματα   Ψυχολογία
Δικαιώματα γυναικών και φεμινισμός   Ρατσισμός και ξενοφοβία
Παιδιά σε όλο τον κόσμο   Ιστορία
Κοινωνικές επιστήμες   Καλές τέχνες και μουσική

δ) Διοργάνωση διαλέξεων, πολιτισμικών και διαθρησκευτικών εκδηλώσεων, μαθημάτων, συνεδριάσεων και σεμιναρίων στα ακόλουθα κεντρικά θέματα:

news1 Πολιτισμός   Γλώσσες
Θρησκείες   Πολιτική
Εκπαίδευση για την ειρήνη   Αναπτυξιακή βοήθεια
Διαπολιτισμικός διάλογος   Παιδαγωγική
Θέματα επικαιρότητας   Λογοτεχνία
Ανθρώπινα δικαιώματα   Ψυχολογία
Δικαιώματα γυναικών και φεμινισμός   Ρατσισμός και ξενοφοβία
Παιδιά σε όλο τον κόσμο   Ιστορία
Κοινωνικές επιστήμες   Καλές τέχνες και μουσική

ε) Υποστήριξη και διοργάνωση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας με κέντρο βάρους στην ανατροφή των παιδιών, την εκπαίδευση και τη χειραφέτηση των γυναικών.

στ) Ανακαίνιση και ίδρυση των κτιρίων της ένωσης, των θρησκευτικών κτιρίων και των κτιρίων για πολιτισμικές, πολυπολιτισμικές και διαθρησκευτικές δραστηριότητες.

ζ) Παραγωγή οπτικού υλικού, παρουσιάσεων καθώς και κειμένων για τη διάδοση των ιδεών της ανοχής, του διαλόγου και της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής διαμόρφωσης της κοινωνίας και της πολιτικής στη Γερμανία αλλά και στο εξωτερικό.

η) Παρουσίαση άλλων ενώσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας που έχουν παρόμοιους στόχους στον τομέα της διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής επικοινωνίας. Η ένωση ProMosaik λειτουργεί ως δωρεάν πύλη για τις προαναφερθείσες ενώσεις και το έργο τους που δημοσιεύονται στις κατηγορίες «Νέα» και «Λογοτεχνικές Κριτικές».

Εδώ θα βρείτε το ενημερωτικό δελτίο μας για τις ενώσεις

θ) Η ένωση ProMosaik λειτουργεί, επιπλέον, ως πύλη για συγγραφείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται γραπτώς ή διανοητικώς στους τομείς σύμφωνα με το α και δ, και οι οποίοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν το έργο τους στην ιστοσελίδα της ένωσης ProMosaik. Η ένωση ProMosaik λειτουργεί ως δωρεάν πύλη για τους συγγραφείς και το έργο τους που δημοσιεύονται στις κατηγορίες «Νέα» και «Λογοτεχνικές Κριτικές».

Εδώ θα βρείτε το ενημερωτικό δελτίο μας για τους συντάκτες

Η Ομάδα της ProMosaik